Llenguatge Musical

Per a totes les Edats.

L’aprenentatge del Solfeig constituix un instrument fonamental per a la seua pràctica i enteniment, seguen ademés, convenient i necessari per a la interpretació instrumental.

La nostra filosofia es que aquest ensenyament resulte una pràctica musical més, tot i quant s’aborden aspectes teòrics. Per això, seguim moderns mètodes d’ensenyament que troben el coneixement com un fi i no com un mitgà, arribant a ell com a resultat de l’enteniment, la pràctica i l’anàlisi del fet musical.

  • Aquest ensenyament s’imparteix en grups homogènis per nivell i edat.
  • També es possible rebre un ensenyament individual o en grups reduïts per a alumnes de qualsevol nivell o edat.

Objectius:

  • L’aprenentatge dels continguts bàsics programats en cada nivell
  • El reforç dels aspectes rítmics, auditius i teòrics necessaris per a la pràctica instrumental.
  • Reforçar la motivació cap a la música gràcies a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i a la convivència en grup d’alumnes participant de les mateixes experiències.

Continguts:

  • Els alumnes dependran els fonaments teòrics que li permiteixquen interpretar per sí mateixa una partitura, a través de la pràctica musical.
  • Per mig de les activitats proposades, els alumnes desenvoluparan el sentit ritmic, auditiu i d’entonació, així com s’iniciaran en els fonaments de l’acompanyament i la composició.
  • La pràctica musical en grup farà possible realitzar activitats complementaries, beneficioses per a la serua formació global.
  • Està dirigit per als alumnes que s’inicien a la música a partir dels 6 anys o com a complement a a lumnes que s’estiguen iniciant amb un instrument.
Anuncios